รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1 ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2564

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ญ.อรวรรณ วรรณแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
2 ด.ญ.วิภาดา เชิญชม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
3 ด.ญ.กรชนก แคล่วคล่อง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
4 ด.ญ.ภัทราวดี เครือสวัสดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
5 ด.ญ.ชญานิน แสนศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
6 ด.ญ.ปอรรัตน์ อัยวรรณ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
7 ด.ช.ปพนภัทร แก้วภักดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
8 ด.ช.ชินภัทร พงษ์ขจร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
9 ด.ญ.นภัสสร ถิ่นตองโขบ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
10 ด.ช.อนุรักษ์ สงรักษา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
11 ด.ช.อนันต์ศักดิ์ ศรีหาพล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
12 ด.ญ.นลินทิพย์ นนท์ไชยเสน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
13 ด.ญ.ธิดา บุษมงคล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
14 ด.ญ.ธนิดา จันทร์ทองสุข  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
15 ด.ช.จิรภาส ศรีโนทัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
16 ด.ญ.ปุณยาพร รจนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
17 ด.ญ.นวพร ติสารัง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
18 ด.ญ.พัชราภา เชื้อชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
19 ด.ญ.ณัฏฐกันย์ โสดา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
20 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ศิริวงจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
21 ด.ช.ด.ชกฤษณะ  พรมแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
22 ด.ญ.รินลดา เชื้อกระโซ่  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
23 ด.ช.อติคุณ จันทร์ชื่น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
24 ด.ญ.ประภัสสร รจนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
25 ด.ช.วรเชษฐ์ ยอดแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 22/เม.ย./2564
26 ด.ช.นิธินันท์ สุรำนาจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 22/เม.ย./2564
27 ด.ญ.อารียา เครือคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 22/เม.ย./2564
28 ด.ช.ณัฐวุฒิ เจริญพร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 22/เม.ย./2564
29 ด.ญ.บัณฑิตา ศรีประไหม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 22/เม.ย./2564
30 ด.ญ.ศศิวิมล รักษาวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 22/เม.ย./2564
31 ด.ญ.ชลธิชา ศรีบัวเทพ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 21/เม.ย./2564