รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1 ประจำวันที่ 25 เม.ย. 2564

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ช.กิตติภัฏ ศรีเวียง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
2 ด.ญ.เมริสา ติยะบุตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
3 ด.ญ.จิรวดี แสงกล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
4 ด.ช.ธนวัฒน์ ผิวอ่อน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
5 ด.ช.ทนวันต์ ชนะศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
6 ด.ญ.ชดายุ ยุทธจร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
7 ด.ญ.อัญญาณี สายสุริย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
8 ด.ญ.ญาดาวดี สายสุริย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
9 ด.ญ.เพียรขวัญ ดวงจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
10 ด.ญ.ประทานพร คนกล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
11 ด.ช.ศิรณภพ กองครี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
12 ด.ญ.ณัฐชยา พลกล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 25/เม.ย./2564
13 ด.ญ.วริศรา ตินะมาตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564