รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1 ประจำวันที่ 26 เม.ย. 2564

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ช.จักรภัทร สมสา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 26/เม.ย./2564
2 ด.ช.ธีรโชติ พระโคตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 26/เม.ย./2564
3 ด.ช.รณวิทย์ วุฒิสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 26/เม.ย./2564