รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1 ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2564

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ญ.สุชาดา เชื้อตาโอด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
2 ด.ญ.ปาลิตา ภูตาไชย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564
3 ด.ช.ภัทรกร แก้วคำรอด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ 27/เม.ย./2564