รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4 [ นักเรียนทั่วไป ]

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นางสาวพิชญ์สุดา พลกล้า   มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 27/เม.ย./2564
2 นางสาวสุทธิดา จันดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 27/เม.ย./2564
3 นายวุฒิชัย ศรีประไหม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 27/เม.ย./2564
4 นางสาวสุรัตน์ดา ทิพย์สิงห์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 25/เม.ย./2564
5 นางสาวศิริกันยา วิลัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 25/เม.ย./2564
6 นางสาวรัตนา จิตรักญาติ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
7 นางสาวพัชราพร จันทะเนย์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
8 นางสาวนางสาวสุวรรณษา สิงขรอาจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
9 นายปติญญา กุตระแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
10 นางสาวสุภั​ตา โส​วาปี​  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
11 นางสาวแพรวา แว่นสว่าง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
12 นายรัชชานนท์ ศรีโพธิ์ชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
13 นายกิตติภูมิ ศรีประไหม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 22/เม.ย./2564
14 นางสาวกันยกร อ่อนเสาร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 22/เม.ย./2564