รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1 [ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ]

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ช.ปพนภัทร แก้วภักดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
2 ด.ช.ชินภัทร พงษ์ขจร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 24/เม.ย./2564
3 ด.ช.จิรภาส ศรีโนทัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
4 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ศิริวงจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
5 ด.ช.ด.ชกฤษณะ  พรมแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
6 ด.ญ.รินลดา เชื้อกระโซ่  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 23/เม.ย./2564
7 ด.ช.นิธินันท์ สุรำนาจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 22/เม.ย./2564
8 ด.ญ.บัณฑิตา ศรีประไหม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 22/เม.ย./2564