รายชื่อนักเรียนที่เอกสารหลักฐานไม่เรียบร้อย/รอการตรวสอบ

ข้อมูล ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท วันที่สมัคร เอกสาร สถานะ
1 นางสาวพิชญ์สุดา พลกล้า   มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 27/เม.ย./2564
2 นางสาวสุทธิดา จันดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 27/เม.ย./2564
3 ด.ญ.สุชาดา เชื้อตาโอด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 27/เม.ย./2564
4 ด.ญ.ปาลิตา ภูตาไชย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 27/เม.ย./2564
5 นายวุฒิชัย ศรีประไหม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 27/เม.ย./2564
6 ด.ช.ภัทรกร แก้วคำรอด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 27/เม.ย./2564
7 ด.ช.จักรภัทร สมสา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 26/เม.ย./2564
8 ด.ช.ธีรโชติ พระโคตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 26/เม.ย./2564
9 ด.ช.รณวิทย์ วุฒิสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 26/เม.ย./2564
10 นางสาวสุรัตน์ดา ทิพย์สิงห์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
11 นางสาวศิริกันยา วิลัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
12 ด.ช.กิตติภัฏ ศรีเวียง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
13 ด.ญ.เมริสา ติยะบุตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
14 ด.ญ.จิรวดี แสงกล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
15 ด.ช.ธนวัฒน์ ผิวอ่อน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
16 ด.ช.ทนวันต์ ชนะศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
17 ด.ญ.ชดายุ ยุทธจร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
18 ด.ญ.อัญญาณี สายสุริย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
19 ด.ญ.ญาดาวดี สายสุริย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
20 ด.ญ.เพียรขวัญ ดวงจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
21 ด.ญ.ประทานพร คนกล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
22 ด.ช.ศิรณภพ กองครี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
23 ด.ญ.ณัฐชยา พลกล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
24 ด.ญ.วริศรา ตินะมาตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 25/เม.ย./2564
25 นางสาวรัตนา จิตรักญาติ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
26 นางสาวพัชราพร จันทะเนย์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
27 นางสาวพรพรรณ จิตชื่น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 24/เม.ย./2564
28 ด.ญ.อรวรรณ วรรณแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
29 ด.ญ.วิภาดา เชิญชม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
30 ด.ญ.กรชนก แคล่วคล่อง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
31 ด.ญ.ภัทราวดี เครือสวัสดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
32 ด.ญ.ชญานิน แสนศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
33 นางสาวนางสาวสุวรรณษา สิงขรอาจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
34 นายปติญญา กุตระแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
35 นางสาวสุภั​ตา โส​วาปี​  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
36 ด.ญ.ปอรรัตน์ อัยวรรณ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
37 ด.ช.ปพนภัทร แก้วภักดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 24/เม.ย./2564
38 ด.ช.ชินภัทร พงษ์ขจร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 24/เม.ย./2564
39 ด.ญ.นภัสสร ถิ่นตองโขบ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
40 ด.ช.อนุรักษ์ สงรักษา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
41 ด.ช.อนันต์ศักดิ์ ศรีหาพล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
42 ด.ญ.นลินทิพย์ นนท์ไชยเสน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
43 นางสาวแพรวา แว่นสว่าง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
44 นายรัชชานนท์ ศรีโพธิ์ชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
45 ด.ญ.ธิดา บุษมงคล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 23/เม.ย./2564
46 ด.ญ.ธนิดา จันทร์ทองสุข  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 23/เม.ย./2564
47 ด.ช.จิรภาส ศรีโนทัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 23/เม.ย./2564
48 ด.ญ.ปุณยาพร รจนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 23/เม.ย./2564
49 ด.ญ.นวพร ติสารัง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 23/เม.ย./2564
50 ด.ญ.พัชราภา เชื้อชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 23/เม.ย./2564
51 ด.ญ.ณัฏฐกันย์ โสดา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 23/เม.ย./2564
52 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ศิริวงจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 23/เม.ย./2564
53 ด.ช.ด.ชกฤษณะ  พรมแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 23/เม.ย./2564
54 ด.ญ.รินลดา เชื้อกระโซ่  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 23/เม.ย./2564
55 ด.ช.อติคุณ จันทร์ชื่น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 23/เม.ย./2564
56 ด.ญ.ประภัสสร รจนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 23/เม.ย./2564
57 ด.ช.วรเชษฐ์ ยอดแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 22/เม.ย./2564
58 ด.ช.นิธินันท์ สุรำนาจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 22/เม.ย./2564
59 ด.ญ.อารียา เครือคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 22/เม.ย./2564
60 นายกิตติภูมิ ศรีประไหม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 22/เม.ย./2564
61 ด.ช.ณัฐวุฒิ เจริญพร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 22/เม.ย./2564
62 ด.ญ.บัณฑิตา ศรีประไหม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 22/เม.ย./2564
63 ด.ญ.ศศิวิมล รักษาวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 22/เม.ย./2564
64 นางสาวกันยกร อ่อนเสาร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 22/เม.ย./2564
65 ด.ญ.ชลธิชา ศรีบัวเทพ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั่วไป 21/เม.ย./2564