รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4 ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2564

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นางสาวรัตนา จิตรักญาติ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
2 นางสาวพัชราพร จันทะเนย์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
3 นางสาวพรพรรณ จิตชื่น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
4 นางสาวนางสาวสุวรรณษา สิงขรอาจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
5 นายปติญญา กุตระแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป 24/เม.ย./2564
6 นางสาวสุภั​ตา โส​วาปี​  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
7 นางสาวแพรวา แว่นสว่าง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
8 นายรัชชานนท์ ศรีโพธิ์ชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 24/เม.ย./2564
9 นายกิตติภูมิ ศรีประไหม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 22/เม.ย./2564
10 นางสาวกันยกร อ่อนเสาร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 22/เม.ย./2564