รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4 ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2564

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นางสาวพิชญ์สุดา พลกล้า   มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 27/เม.ย./2564
2 นางสาวสุทธิดา จันดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 27/เม.ย./2564
3 นายวุฒิชัย ศรีประไหม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์ - คณิต 27/เม.ย./2564